วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เครื่องเจียระไนกับการลับมีด

เครื่องเจียระไนลับคมตัด

                    เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับเครื่องมือตัดเครื่องเจียระไนลับคมตัด เป็นเครื่องมือกล

พื้นฐานชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากสามารถทำงานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้สำหรับลับคมตัดต่าง ๆ 

ของเครื่องมือตัด ได้แก่มีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน และยังสามารถเจียระไนตกแต่งชิ้นงานต่าง ๆ ได้โดย

คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย


1. ชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัด

เครื่องเจียระไนลับคมตัดโดยทั่ว ๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะและเครื่อง

เจียระไนแบบตั้งพื้น

               1. เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ (Bench Grinding) เครื่องเจียระไนชนิดนี้จะยึดติดอยู่กับโต๊ะ

เพื่อเพิ่มความสูงและสะดวกในการใช้งานภาพ
                2. เครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น (Floor Grinding) เป็นเครื่องเจียระไนลับคมตัดที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบตั้งโต๊ะ มีส่วนที่เป็นฐานเครื่อง เพื่อใช้ยึดติดกับพื้นทำให้เครื่องเจียระไนมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ

2. ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนลับคมตัด
โดยทั่ว ๆ ไปของเครื่องเจียระไนตั้งพื้น จะมีส่วนประกอบดังนี้
- มอเตอร์ (Motor)
- ล้อหินเจียระไน (Grinding Wheel)
- ฝาครอบล้อหิน (Wheel Guard)
- แผ่นกระจกนิรภัย (Safety Glass)
- แท่นรองรับงาน (Tool Rest)
- ถังน้ำหล่อเย็น (Water Pot)
- สวิตซ์เครื่อง (Switch)
- ฐานเครื่อง (Base)


2.1 มอเตอร์ (Motor) เป็นส่วนสำคัญของเครื่องเจียระไนลับคมตัด ทำหน้าที่ส่งกำลังให้ล้อหินเจียระไนหมุน เครื่องเจียระไนลับคมตัดมีมอเตอร์เป็นรูปทรงกระบอก โดยปลายแกนเพลาทั้งสองข้างใช้จับยึดล้อหินเจียระไน มอเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ หรือ 380 โวลต์

2.2 ล้อหินเจียระไน (Grinding Wheel) จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ล้อหินเจียระไนชนิดหยาบและล้อหินเจียระไนชนิดละเอียด จะยึดติดอยู่อย่างละข้างของแกนมอเตอร์โดยจะมีล้อหินเจียระไนชนิดหยาบเพื่อเจียระไนหยาบช่วยให้เจียระไนได้เร็วขึ้น และอีกข้างหนึ่งจะใช้จับยึดล้อหินเจียระไนชนิดละเอียดเพื่อใช้เจียระไนผิวเรียบเพื่อเป็นการเจียระไนขั้นสุดท้าย ในการเลือกใช้ล้อหินเจียระไนจะต้องเลือกล้อหินเจียระไนให้ตรงกับชนิดวัสดุของมีดตัดที่จะนำมาลับเพราะวัสดุทำมีดตัดมีหลายประเภท เช่น มีดกลึงเหล็กรอบสูง (High Speed Steel) มีดกลึงคาร์ไบด์หรือมีดเล็บ (Carbide Tool)

การเลือกล้อหินเจียระไนลับคมตัดต้องคำนึงถึงขนาดของล้อหินเจียระไนด้วยว่าเครื่องเจียระไนระบุให้ใช้ล้อหินขนาดเท่าใด สิ่งที่ต้องทราบก็คือ
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกของล้อหินเจียระไน
- ความหนาของล้อหินเจียระไน
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูในของล้อหินเจียระไน

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียระไนลับคมตัด
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการลับคมตัดของเครื่องมือตัดชนิดต่าง ๆ เช่น การลับมีดกลึง มีดไส และลับดอกสว่าน จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สำคัญเพิ่มเติมอีกดังนี้
                 3.1 ใบวัดมุม (Angle Protractor) เป็นเครื่องมือวัดมุมสำหรับวัดมุมของเครื่องมือวัด เช่น มีดกลึง มีดไส ใบวัดมุมสามารถวัดมุมได้ตั้งแต่ 0-180 องศา


4. ประโยชน์ของเครื่องเจียระไนลับคมตัด
เป็นเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรง ประหยัดเวลา สามารถใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น
4.1 ใช้ลับคมตัดต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น ลับมีดกลึง ลับมีดไส ลับคมสกัด และลับคมมีดทั่วไป
4.2 ใช้เจียระไนส่วนที่ไม่ต้องการออก เช่น รอยเชื่อม รอยเยิน ผิวชิ้นงานที่ไม่เรียบ
4.3 เครื่องเจียระไนบางเครื่องอาจดัดแปลงเป็นเครื่องขัดผิวชิ้นงาน เช่น ขัดผิวชิ้นงานชุบเคลือบผิวโครเมียม โดยเปลี่ยนล้อหินเป็นล้อขดลวดหรือผ้าขัด

5. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไน
5.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนก่อนเปิดเครื่องใช้งานทุกครั้ง เช่น ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ล้อหินเจียระไน ฝาครอบล้อหินเจียระไน ฯลฯ เป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานและมีความปลอดภัยหรือไม่
5.2 การแต่งกายต้องรัดกุม ไม่รุ่มร่าม ไม่ผูกเน็กไท ผมไม่ยาวรุงรัง
5.3 ต้องสวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
5.4 จะต้องมีกระจกนิรภัยและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน เพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา
5.5 ต้องปรับระยะห่างแท่นรองรับงานให้อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 3 มม. ป้องกันชิ้นงานหลุดเข้าไปขัดกับล้อหินเจียระไน ล้อหินเจียระไนอาจจะแตกกระเด็นโดยผู้ปฏิบัติงานได้
5.6 เมื่อล้อหินเจียระไนทื่อหรือเกิดรอยบิ่น จะต้องทำการแต่งหน้าล้อหินเจียระไนใหม่ มิฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องออกแรงกดชิ้นงานที่นำมาลับมากเพราะหินทื่อ อาจจะทำให้พลาดไปโดนล้อหินเจียระไน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
5.7 ห้ามใช้ผ้าจับเครื่องมือตัดหรือชิ้นงานที่นำมาเจียระไน เพราะผ้าอาจจะติดเข้าไปในล้อหินเจียระไนที่กำลังหมุน และทำให้มือติดเข้าไปด้วยทำให้เกิดอันตรายได้
5.8 ในขณะเริ่มเปิดสวิตซ์เครื่องเจียระไนเพื่อปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวังไม่ยืนตรงกับล้อหินเจียระไน เพราะในช่วงที่เริ่มเปิดเครื่องใหม่ ๆ ล้อหินเจียระไนจะมีแรงเหวี่ยงมาก ถ้าล้อหินเจียระไนเกิดรอยแตกร้าวอยู่ก่อนอาจกระเด็นออกมาถูกผู้ปฏิบัติงานทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
5.9 เครื่องเจียระไนทุกเครื่องจะต้องมีการติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดผู้ปฏิบัติงาน

ในการลับมีดกลึงเราต้องมีความตั้งใจในการทำงานเพราะว่าหากเราลับมีดกลึงผิดจากแบบ หรือไม่ได้มุมมีดที่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถที่จะทำการกลึงได้ เพราะมุมมีดไม่สามารถตัดเฉือนเหล็กได้ หรือทำให้อายุการใช้งานของคมตัดสั้นลง

มุมต่าง ๆ ของมีดกลึง มุมต่าง ๆ ที่สำคัญของมีดกลึง มีดังต่อไปนี้
2 ขั้นตอนการลับมีดกลึงหรือไสตกร่อง การลับมีดไสตกร่องบ่าฉากจะมีลักษณะการทำงานทเหมือนกันกับการลับมีดกลึงตกร่อง


การลับมีดไส การลับมีดไสจะมีวิธีลับที่คล้าย ๆ กัน กับการลับมีดกลึง ต่างกันที่ค่าของมุมที่ลับ และขนาดมีดไสโดยทั่ว ๆ ไป จะมีขนาดใหญ่กว่ามีดกลึง เพราะต้องการความแข็งแรงมากกว่า แต่ก็สามารถใช้ขนาดเท่ากันได้ มีดไสมีมุมต่าง ๆ ดังนี้


การบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด


เพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องเจียระไนลับคมตัดใช้ได้ยาวนานจึงมีวิธีการบำรุงรักษา ดังนี้

1) ก่อนใช้เครื่องเจียระไนทุกครั้ง ต้องตรวจดูความพร้อมของเครื่อง หลังใช้งานให้ทำความสะอาดทุกครั้ง
2) ถ้ากระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติหรือไม่เต็มเฟสห้ามใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด เพราะมอเตอร์จะไหม้

2.6 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับมือ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ขณะใช้เครื่องเจียระไนลับมือบ่อย ๆ คือ ผงเศษเหล็กหรือผงเศษหินกระเด็นเข้าตา นิ้วมือถูกล้อหินเจียระไนตัดขาด ล้อหินแตกกระเด็นมาถูกผู้ใช้ และไฟฟ้าดูดความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับมือ ดังนี้

1) ตรวจสภาพเครื่องเจียระไนก่อนใช้งาน
2) ห้ามใช้เครื่องเจียระไนลับมือ ในขณะที่สภาพร่างกายไม่พร้อม
3) การแต่งกายต้องรัดกุมขณะใช้เครื่องเจียระไนลับมือ
4) ต้องสวมแว่นตานิรภัย กันเศษเหล็กเข้าตา
5) การเจียรนัยชิ้นงาน ควรยืนอยู่ในท่าที่พร้อมปฏิบัติงาน
6) การลับชิ้นงาน กับล้อหินเจียระไนต้องจับชิ้นงานให้แน่น
7) การเจียระไนที่มีชิ้นงานขนาดเล็กให้จับชิ้นงานด้วยคีม
8) ขณะเจียระไนชิ้นงานควรจุ่มน้ำหล่อเย็นบ่อย ๆ เพื่อลดความร้อน
9) การเจียระไนลับคมตัด ชิ้นงาน ห้ามใส่ถุงมือ เนื่องจากจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อนิ้วมือของผู้ใช้ ได้ง่าย
10) การเจียระไนลับคมตัด ห้ามใช้ผ้ารองรับชิ้นงาน
11) การลับคมตัดชิ้นงานห้ามใช้หินด้านข้างลับ เพราะอาจทำให้หินแตกได้
12) ไม่ควรก้มหน้า ใกล้กับล้อหินเจียระไนเกินไป
13) เพื่อความปลอดภัย ในการใช้งานเครื่องเจียระไนลับคมตัด ต้องพึงระมัดระวังอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อยู่เสมอ